Geacht college,

Zoals bekend maakt de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort (ASD Montfoort) deel uit van de Cliëntenraad FermWerk.
Naar aanleiding van de inhoud van de Kaderbrief 2024 GR FermWerk en de bespreking hiervan in de Cliëntenraad, spreken wij onze zorg uit aangaande de situatie binnen de organisatie FermWerk. Als ASD Montfoort vragen wij ons af, gelet op de kaderbrief en de reactie cliëntenraad, of de situatie nog beheersbaar is en de verantwoordelijkheden die door de gemeente Montfoort zijn overgedragen aan FermWerk nog op verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

Op bijna alle terreinen waar FermWerk taken/verantwoordelijkheden heeft is een tekort aan personeel, kwantitatief en kwalitatief.
• Papierwinkel niet op orde
• Eén loketfunctie wordt gemist
• Groot verloop personeel
• Aantal casussen per consulent ligt te hoog
• Consulenten hebben nauwelijks overleg met middenveld
• Consulenten helpen cliënten onvoldoende
• Wet inburgering verloopt stroef

Door gestapelde bezuinigingsopdrachten staan primaire processen onder druk. Om de totale werkdruk weer op aanvaardbaar niveau te krijgen wordt gevraagd om een behoorlijke investering.

De ASD Montfoort adviseert het college de huidige situatie bij FermWerk kritisch te volgen, mogelijke oorzaken te analyseren en rekening te houden met een extra investering.

Met vriendelijke groet,
ASD gem. Montfoort

T. van der Made
Voorzitter