Historie

Voorgangers huidige Participatiewet 

Algemene Bijstandswet
De Algemene bijstandswet is een Nederlandse wet. Deze werd ingevoerd op 1 januari 1965 en was de opvolger van de Armenwet. Die wet dateerde van 1854 en werd in 1912 iets aangepast. Velen herinneren zich nog de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog toen mensen vaak werkloos werden en dan 'steun' ontvingen. Kerken en charitatieve instellingen waren mede verantwoordelijk voor de armenzorg maar hier kon men geen rechten aan ontlenen. In de volksmond werd de toenmalige sociale dienst die de wet uitvoerde wel eens 'het schooierskit' genoemd. Daar moest je weg blijven! Het is dan ook heel goed te begrijpen dat het aanvragen van bijstand voor veel ouderen een hele hoge drempel was die men maar moeilijk kon overschrijden. Bij de invoering van de Bijstandswet in 1965 werd de bijstand tot een recht, de overheid kreeg de plicht om de wet uit te voeren

ABW werd ‘Wet werk en bijstand’
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vanaf het eerste begin enorm toe en het toezicht op een juiste naleving van de plichten werd moeilijker. Op 1 januari 2004 is de Algemene Bijstandswet ingetrokken en vervangen door de Wet werk en bijstand.
In mei 2010 kwam staatssecretaris Bijleveld met het voorstel om de werkdruk te verminderen voor de sociale diensten en zij wilde de maandelijkse verklaring waarbij de cliënt aangeeft dat er geen inkomsten zijn geweest afschaffen. Ook is inmiddels gebleken dat er geen koppeling meer is met de gegevens van de basisadministratie van de gemeente. Dit was één van de belangrijkste mechanisme voor controle. Waar woont iemand en met hoeveel personen wordt een huishouding gevoerd? Regelmatig bereiken ons berichten over fraude met uitkering gelden. Dit zal nooit geheel uit te roeien zijn maar daarom is een goede controle van essentieel belang. Daarbij is wel van belang om te bedenken dat wanneer iemand korte tijd op bijstandsniveau leeft dat wel zal lukken. Echter gedurende lange tijd op het huidige bijstandsniveau leven is een haast onmogelijke opgave. Het is niet voor niets dat men overal voedsel banken ziet verschijnen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

De Participatiewet
Per 1 januari 2015 werd de wet Werk en bijstand gewijzigd in de Participatiewet. Het doel van de wet is om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de maatschappij. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Er wordt ondersteuning geboden waar nodig is. De overheid stelt zich hierbij als doel om zoveel mogelijk banen te creëren om mensen aan het werk te helpen. Bij het in werking treden van deze wet werden Wajonguitkeringen, wsw-uitkeringen en wwb-uitkeringen samengevoegd. Op dit moment wordt er weer druk gediscussieerd over het functioneren van de Participatiewet.