Geacht College en Raad,

Sinds 2021 is de Montfoortse gemeenschap verrijkt met ‘t Bakkershuis. Een open huis voor inwoners met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers. Het idee om een dergelijk ontmoetingscentrum te realiseren speelde al langere tijd bij Marjon de Jong. Met het beschikbaar stellen van het woonhuis door de familie Bakker, middels een legaat, kon de wens om een ontmoetingscentrum te realiseren werkelijkheid worden. Inmiddels is ‘t Bakkershuis een begrip binnen de Montfoortse gemeenschap geworden en heeft bewezen (kwalitatief en kwantitatief) een belangrijke functie te vervullen voor de eerder genoemde doelgroep.

Dit succes draagt inmiddels verder dan de doelgroep en de gemeente Montfoort. Er is landelijke belangstelling voor dit unieke project. Ook vanuit de Tweede Kamer is er belangstelling, Mevr. M. Bikker bezocht ‘t Bakkershuis . Ook Tamara van Ark (ex- staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van Alzheimer Nederland bezocht ‘t Bakkershuis en was onder de indruk. Allen zijn zeer enthousiast over dit concept. De Hogeschool Utrecht is geïnteresseerd en doet onderzoek. Zoals eerder gesteld is dit alles mogelijk geworden middels het legaat van de familie Bakker voor een periode van 2 jaar. Dit houdt in dat er vóór juni 2023 een (financiële) oplossing moet komen om de continuïteit te waarborgen. Het realiseren hiervan zal de nodige tijd kosten en mogelijk de tijdslijn van juni 2023 overschrijden.

Als Adviesraad Sociaal Domein verzoeken wij het College en de Raad een garantiestelling af te geven voor de periode na juni 2023 met een maximum van 1 jaar . Dit zolang er nog geen zicht is op welke wijze dit project ook voor de toekomst gecontinueerd kan worden. Gelet op de besparingen (o.a. langer thuis wonen) die dit concept oplevert, is het niet ondenkbaar dat vanuit politiek Den Haag regelingen (Wet Langdurige Zorg) getroffen worden die het financieel mogelijk maken het Montfoortse Bakkershuis en vele ‘Bakkershuizen’ in den lande, toekomstbestendig te maken.

Namens Adviesraad Sociaal Domein,
Ton van der Made, voorzitter