Geachte wethouder Sociaal Domein mevrouw Van de Pol,

Namens uw beleidsmaker de heer R. van Dijk is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Montfoort gevraagd een advies uit te brengen over de “inkoopstrategie huishoudelijke hulp toekomstproof” (van september 2021) dat via Inkoop Utrecht West samen met andere gemeenten wordt opgesteld. Wij van de ASD zijn zeer content met de goede samenwerking en geven graag het gevraagde advies.

De ASD heeft op onderstaande punten adviezen, maar ook wat vragen:
1. Huishoudelijke hulp toekomstproof (van Inkoop Utrecht West d.d. september 2021)
2. De Visie hulp bij de huishouding en maatwerkvoorziening HH per 1-1-2023
3. Programma van eisen
4. Uitwerking van de rekentool
5. Huidige cijfers

Algemeen advies
De ASD is van mening dat niet alleen de visie, maar ook de bijbehorende stukken waarop een advies gevraagd wordt, te vrijblijvend zijn omschreven. De wijze waarop de diverse stukken zijn geformuleerd bieden niet altijd voldoende houvast om achteraf te kunnen beoordelen of de visie en de uitvoering van MW HH tot de gewenste resultaten hebben geleid en wie hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Hoe specifieker eisen worden geformuleerd en aan voorwaarden moet worden voldoen, des te eenvoudiger de evaluatie wordt. Hoe SMART-er, hoe beter!

Daarnaast missen wij de aandacht voor de hulpvraag die naar onze mening het centrale uitgangspunt dient te zijn.
In het Programma van Eisen zijn nog (te) veel verwijzingen opgenomen (naar bijvoorbeeld bijlagen aan eisen), die nog niet door ASD getoetst kunnen worden. Ook wordt melding gemaakt van ‘Beschikbaarheidslijsten’ die vanaf 1 januari 2023 beschikbaar moeten komen. Als adviesorgaan van de gemeente vinden wij het belangrijk dat de gemeente hier op tijd aandacht aan besteedt en de onduidelijkheden reduceert tot het absolute minimum.

Specifiek advies en vragen
Voor de specifieke adviezen en vragen verwijzen wij u naar bijgaand document waarbij vanuit de ASD een advies is gegeven alsook vragen hebben opgenomen.
Wellicht roepen onze adviezen of gestelde vragen bij u vervolgens ook vragen op. De ASD is bereid om hierover met u van gedachten te wisselen. Dat vernemen wij dan uiteraard graag van u.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Montfoort

S. Muller
Secretaris